Om oss


Montessoriskolan - Lära för livet, pedagogiken vi ebjuder:

Helhetssyn på barns utveckling där hela skoltiden, från småbarnsgrupp till 16 års ålder präglas av kontinuitet


Montessoripedagogiken ser barns utveckling som en kontinuitet, från födseln fram till genom livet. Därför krävs det en helhetssyn från skolan så att denna kontinuitet upprätthålls och att inte undervisningen på de olika stadierna blir isolerade verksamheter, utan fortsätter att stödja barnets utveckling, där barnet befinner sig, och bygger vidare på den grund som redan lagts.

Det är därför viktigt att de som arbetar och den miljö som är en del av barnens inlärningssituation speglar detta synsätt, att hela skolan arbetar utifrån samma ramar och samma visioner, så att det inte blir några ”tappade maskor” mellan de olika stadierna.


Tillvaratagande av barnets inre resurser och förmågor


Montessoripedagogiken bygger på att varje barn har en spontan lust att lära och att varje barn kommer till skolan med medfödda möjligheter, inneboende resurser, som är unika för varje barn. Eftersom varje individ är unik är det viktigt att bli sedd dom den man är och få möjligheter att utvecklas mot den man är ämnad att bli.

Det är skolans uppgift att tillvarata barnets potential så att varje barn bereds tillfälle att få utvecklas i sin takt, efter sina förutsättningar och behov.


Teoretiskt arbete med handens arbete som grund


Montessoriskolan Lära för livet präglas därför av en holistisk syn på barnet och dess kunskapande, där både teoretiskt och praktiskt arbete respekteras för att barnet skall kunna utvecklas fysiskt, intellektuellt, socialt, emotionellt och andligt (att kunna reflektera över livsfrågor).


Social utveckling


Att utvecklas socialt med respekt, både för sig själv och andra, hjälper barnen att rätt bruka sin frihet, sina rättigheter och skyldigheter, så att de kan göra goda val för sig själva, sina medmänniskor och den miljö vi alla lever i. Montessoriskolan Lära för livet arbetar åldersblandat vilket möjliggör för barnen att få arbeta med samt hjälpa äldre såväl som yngre och får på så sätt erfara hur alla på sitt sätt bidrar till gruppen.


Lugn miljö


Inlärningssituationen består av en förberedd miljö, där varje barn finner adekvata utmaningar och får sina behov tillgodosedda i en lugn skolmiljö anpassa till barnen för att tjäna dem och inte vuxnas syften. Den lugna skolmiljön befrämjar koncentration, självständighet samt viljan att kunskapa. Dessutom medverkar den förberedda miljön till att eleverna uppmuntras ta eget ansvar för sitt arbete och därmed sin egen inlärning.


Lärare med hög montessorikompetens och undervisning i små grupper


I inlärningssituationen ingår också förberedda lärare med montessorikompetens, vars kvalitet och värdegrund är godkänd av AMI (Association Montessori Internationale) och som genom sin kunskap borgar för att det enskilda barnets utveckling och behov kan tillgodoses, då mycket av handledningen är individuell eller i smågrupper.

Anslutningen till AMI sätter också skolan i ett såväl nationellt som internationellt sammanhang, bestående av regelbundna kontakter, internationella besök och pedagogiska diskussioner.

All verksamhet drivs i enlighet med Maria Montessoris intentioner och arbetsplaner, vilka också innefattar de mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskola där kommunen utövar tillsyn och läroplanen för grundskola där Skolinspektionen tillsynsmyndighet.


Pedagogiska principer


Att förbereda en miljö i vilken materiel finns för barnets utveckling

Läraren är en länk mellan barnet och miljön

Att isolera svårigheter och det som skall läras ut så att det blir hanterbart för barnet

Att erbjuda frihet under ansvar.

Att presentera helheten först så att detaljerna sedan kan få sina givna platser

Att gå från det konkreta till det abstrakta

Att förbereda barnen indirekt

Att uppmuntra och erbjuda repetition genom variation

Att stödja barnen is sin strävan mot självständighet

Vikten av handens arbete

Respekt

Observation


 

Adress:          Montessoriskolan

          Lära för livet

          Sandstensbacken 30

          432 38 VARBERG


Org-Moms-Bank nr:Org nr: 849600-6555


Momsregistrerings nr:

SE849600655501


Bank-Giro nr: 5650-8401


Kontakt:


mail: montessoriskolan@laraforlivet.com


telefon:

+46 340-16322


www.laraforlivet.com

                Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015