Åldrarna 6 - 12 år, låg & mellanstadiet

Åldrarna 6 - 12 år


lågstadiet 6-9 år och mellanstadiet 9-12 år
Barnet kännetecknas nu av ännu större nyfikenhet och kunskapsiver. De har en stark dragning till att förstå sin omvärld och det sammanhang de lever i. Intresset för moraliska frågor är stort och barnet vill gärna diskutera rättvisefrågor, solidaritet och etik i samhället. De börjar också bli medvetna om orsak och verkan  och utvecklar ett mer avancerat abstrakt tänkande. De arbetar gärna i grupp och tränar på så sätt sitt sociala beteende.6 – 12 år kännetecknas av ett barn med stor kapacitet för arbete. Därför presenteras barnet med hela universum, vilket blir den stora helhet i vilken alla detaljer sedan får sina givna platser. Från stort till smått. Barnets kapacitet för kunskap är stor och barnet har hjälp av sin fantastiska föreställningsförmåga, en kreativ fantasi som hjälper barnet att se det som inte går att se med ögonen och som hjälper barnet att förflytta sig i tid och rum.

Nu utvecklas också mer barnets resonerande sinne och förmåga till abstraktion. De sensitiva perioderna är intresset för moraliska frågor, kunskap och det sociala samspelet. Studieplanen som Maria Montessori presenterar för den här åldersgruppen benämns kosmisk utbildning och svarar mot de behov och kännetecken som karakteriserar det andra utvecklingsstadiet. Barnet strävar nu efter moralisk och mental självständighet.

Hjälp mig att tänka själv är nu det stöd barnet behöver.
Adress:          Montessoriskolan

          Lära för livet

          Sandstensbacken 30

          432 38 VARBERG


Org-Moms-Bank nr:Org nr: 849600-6555


Momsregistrerings nr:

SE849600655501


Bank-Giro nr: 5650-8401


Kontakt:


mail: montessoriskolan@laraforlivet.com


telefon:

+46 340-16322


www.laraforlivet.com

                Montessoristiftelsen Lära för livet © 2015